Εξειδικευμένη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών – Δυσλεξία

Αντιμετώπιση ειδικών ή γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών :

• Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης (Δυσαναγωσία)
• Ειδική Διαταραχή Ορθογραφίας (Δυσορθογραφία)
• Ειδική Διαταραχή Αριθμητικών Ικανοτήτων (Δυσσαριθμησία)
• Μικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων

Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων – PECS (Picture Exchange Communication System)

Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Μέθοδος B. Padovan, Neurofunctional Reorganization

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration) DIR – Floortime, Το μοντέλο DIR αποτελεί βασική στρατηγική ενός πιο συνολικού μοντέλου προσέγγισης των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος

Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης και Αυτισμός (Intensive Interaction)